790 648 640
 • Regulamin

Regulamin świadczenia usług na portalu medcanclinics.pl w ramach prowadzonej działalności MedCan Clinics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 1.

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca – MedCan Clinics Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź, NIP: 7252330551
 2. Pacjent – osoba, fizyczna korzystająca z usług medycznych i konsultacji lekarskich świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Regulamin – obecny regulamin, który reguluje zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem.
 • 2.
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Pacjenta realizowane są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wybranego terminu za pomocą adresu internetowego: https://medcanclinics.pl/rezerwuj-wizyte/
 2. Konieczne jest, aby Pacjent dokonał opłaty za umówioną rezerwację terminu wizyty lub konsultacji lekarskiej. W przeciwnym wypadku termin zostanie anulowany automatycznie. Pacjent posiada możliwość potwierdzenie wizyty lekarskiej za pomocą wysyłki potwierdzenia przelewu na adres [email protected]
 3. Pacjent korzystający z konsultacji lub wizyty konopnej musi mieć ukończone 18 lat.
 4. W przypadku braku przybycia na umówiony termin przez Pacjenta rezerwacja terminu przepada i nie przechodzi na inną datę wykonania konsultacji.
 5. Usługodawca nie gwarantuje uzyskania dla Pacjenta recepty na Medyczną Marihuanę. Usługodawca każdorazowo podczas rozpoczęcia procesu leczenia zweryfikuje stan zdrowia Pacjenta i dobierze odpowiednie metody leczenia oraz dawki.
 6. Pacjent może też dokonać rezerwacji telefonicznej swojej wizyty i potwierdzić ją przelewem bankowym opłacając wizytę z góry. Numer do celów rezerwacji wizyt znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://medcanclinics.pl/
 7. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do braku realizowania zwrotów, a Pacjent akceptuje ten model działania.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zwrotów a Pacjent akceptuje ten zapis składając i opłacając usługi dostępne na portalu https://medcanclinics.pl/
 9. Umówienie terminu wizyty lub konsultacji wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia komunikacji z Usługodawca w sposób nie naruszający dóbr osobistych pracowników Usługobiorcy oraz nie będzie używał zwrotów powszechnie uznanych jako wulgarne i obraźliwe.
 • 3.
 1. Korzystanie z usług Usługodawcy przez Pacjenta wiąże się z posiadaniem przez Pacjenta dostępu do poczty elektronicznej, telefonu komórkowego oraz dostępu do Internetu.
 2. Dostęp do usług Usługodawcy jest możliwy za pomocą komputera klasy PC, Mac oraz Smartphone.
 • 4.
 1. Usługi świadczone dla Pacjenta przez Usługodawcę realizowane są w formie konsultacji lokalnie w siedzibie bądź oddziale Usługodawcy oraz elektronicznie (online) za pomocą komunikatora lub połączenia telefonicznego.
 2. Pacjent powinien być przygotowany do rozpoczęcia konsultacji lokalnej lub online minimum 30 minut przed umówionym terminem realizacji usługi.
 3. Pacjent podczas trwającej konsultacji lekarskiej zobowiązany jest przekazywać wyłącznie prawdziwe informacje o swoim stanie zdrowia do lekarza Usługodawcy.
 4. Pacjent wyraża zgodę na założenie karty Pacjenta w zasobach teleinformatycznych Usługodawcy oraz bieżące dokumentowanie historii leczenia.
 5. Pacjent zgadza się na przechowywanie przekazanej dokumentacji medycznej do Usługodawcy i przechowywanie jej przez Usługodawcę na czas leczenia.
 • 5.
 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Strony w pierwszej kolejności polubownie i za porozumieniem Stron.
 2. Sądem właściwym do rozpoznania spraw wynikających z niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia zmian w niniejszym regulaminie mając na uwadze jakość świadczonych usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy RODO i przepisy Prawa Polskiego.
 5. Pacjent po zakończeniu leczenia u Usługodawcy ma prawo do wysłania prośby o usunięcie jego danych osobowych oraz historii leczenia (danych medycznych) z zasobów teleinformatycznych Usługodawcy.
 6. Pacjent oświadcza, że podane przez niego dane osobowe zostały przez niego przedstawione jako prawdziwe.
 7. Usługodawca podejmuje należyte środki informatyczne w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych medycznych i osobowych. Pacjent w przypadku wycieku danych osobowych lub medycznych nie będzie żądał od Usługodawcy żadnej formy zadośćuczynienia.
 • Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego medcanclinics.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest MedCan Clinics Sp. o.o. adres:
ul. Sienkiewicza 9/2U, 90-113 Łódź,
NIP: 7252330551, REGON: 525061417, KRS: 0001031370, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  – rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  – umożliwienia logowania do Serwisu,
  – realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  – komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.),
  – wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  – prowadzenia systemu komentarzy,
  – świadczenia usług społecznościowych,
  – promocji oferty Administratora,
  – marketingu, remarketingu, afiliacji,
  – personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  – działań analitycznych i statystycznych,
  – windykacji należności,
  – ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [email protected].
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

  Ciasteczka

  1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.